PostHeaderIcon ŚWIĘTO DRZEWA

10 października po raz pierwszy obchodziliśmy w przedszkolu „ Święto Drzewa”.
Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było zainspirowanie naszych wychowanków do podejmowania działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.
Całe przedszkole włączyło się do akcji „Święta Drzewa”, poprzez propagowanie postaw proekologicznych, związanych z sadzeniem i pielęgnacją drzew, a efektem tych działań było posadzenie nowego drzewka w ogrodzie przedszkolnym. 
Tego dnia rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób możemy dbać o drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu i co dają nam w zamian. Mamy nadzieję, że wprowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci i że, w przyszłości nasi absolwenci będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

Serdecznie dziękujemy Pani Świerczewskiej za włączenie się do naszej akcji ufundowanie nam sadzonki drzewa.

 

PostHeaderIcon ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA2 października obchodziliśmy uroczyście „ ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”. Imprezę integracyjną z Rodzicami rozpoczęły wspólne zabawy oraz wybór „ KRÓLA I KRÓLOWEJ ZIEMNAICZANEJ”. Przedszkolaki mogły wykazać się wyobraźnią i talentem artystycznym podczas dekorowania strojów Zacnej Pary stempelkami z ziemniaków. Impreza była również wspaniałą okazją poznania teorii i praktyki dotyczącej udzielania I pomocy. Dzięki uprzejmości Pana Gawrońskiego i Pani Osińskiej mogliśmy poznać podstawowe zasady ratowania życia oraz pod ich czujnym okiem poćwiczyć na fantomach resuscytację. Małe przedszkolaki miały możliwość wzięcia udziału w konkurencjach sportowych i wykazania się swoją zwinnością i umiejętnością zdrowej rywalizacji. Najwięcej emocji i wrażeń dostarczyło przeciąganie liny. Obie konkurencyjne drużyny dały z siebie wszystko i wywalczyły remis.
Punktem kulminacyjnym imprezy było pieczenie kiełbasek i ziemniaków przy ognisku.

Wszystkim Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz za wspaniałą zabawę.

 

PostHeaderIcon W POSZUKIWANIU PANI JESIENI
Chociaż nie mamy jeszcze wiele lat, chcemy poznawać świat ze wszystkimi jego tajemnicami. Przedszkolne wycieczki uchylają rąbka tym tajemnicom i każda nasza wyprawa uczy nas, jak zdobywać i poznawać to, czego jeszcze nie odkryliśmy...

1 października „ Skrzatki” wybrały się, więc do lasu w poszukiwaniu jesieni. Podczas spaceru dzieci obserwowały piękno przyrody, pogłębiały wiedzę na temat drzew i leśnej roślinności,    a podczas zabawy szukały jesiennych skarbów. 
Wycieczka zaowocowała stworzeniem w sali kącika przyrody. 
Pani Jesień na dobre zadomowiła się w naszym przedszkolu.

 

PostHeaderIcon W TAJEMNICZEJ KRAINIE KRASNALI26 września dzieci z grupy „ Skrzaty” i „ Słoneczka” wyjechały do Gimnazjum nr 2 w Łukowie, by obejrzeć baśń muzyczną „ W tajemniczej krainie krasnali” zaprezentowaną przez aktorów Teatru dla Dzieci i Młodzieży Agencji Pol- Koncert z Łodzi.

Rzecz cała była o „ skrzatach malutkich, smerfach wesolutkich , krasnoludkach ubogich, króliczkach pełnych trwogi, złośliwym Trolu Szczerbolu, złej Czarownicy Złośnicy i Niedźwiadku Miodojadku”.
Były „konkursy wesołe, zabawy szałowe i gry odlotowe”. „Takie dziwy tu się działy, że dzieciaki wciąż się śmiały”.
Ciekawa gra aktorów, piękne dekoracje i oprawa muzyczna zachwyciły licznie zgromadzoną publiczność, która głośno i z zachwytem wyrażała swoje emocje.

         ( ZAPRASZAMY DO GALERII)

 

PostHeaderIcon STATUT

STATUT

 

PRZEDSZKOLA W ŁAZACH


2011 r.

 

 

MISJĄ PRZEDSZKOLA jest:

Kierowanie się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, ustaleniami Konwencji o Prawach Dziecka, a także: 
- wspieranie indywidualnego rozwoju osobowości dziecka,
-wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
- organizowanie sprawnego funkcjonowania organów przedszkola i zarządzania placówką.

 

 

WIZJĄ JEST:

Stworzenie każdemu dziecku warunków do rozwoju na miarę jego możliwości, rozbudzenie ciekawości  świata i ludzi, wrażliwości  na krzywdę i potrzeby innych, dążenie do tego, aby każdy nasz absolwent był dzieckiem z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnym do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwartym na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowym szukać nowych , lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

Spis treści

 

Podstawa prawna statutu ................str. 4

ROZDZIAŁ I

Nazwa i typ przedszkola............... str.8

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola................ str.9

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.......... str.11

Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny............ str.12

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka............................str.13

Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem ................str.15

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola ..........str.17

Kompetencje Dyrektora przedszkola ................................str.17

Kompetencje Rady Pedagogicznej.................................... str.19

Kompetencje Rady Rodziców............. str.21

Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola..................... str.23

Zasady współdziałania organów przedszkola ...................str.23

Formy współdziałania organów........... str.24

Sposoby rozwiązywania konfliktów.......... str.24

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola.............. str.25

Organizacja pracy w oddziałach..............str.26

Kwalifikowanie dzieci do przedszkola........... str.27

Arkusz organizacji przedszkola ................str.29

Ramowy rozkład dnia............... str.30

Zajęcia dodatkowe................. str.31

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola ........................str.32

Zadania nauczycieli.................. str.32

Zakres zadań pracowników niepedagogicznych...............str.37

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola........... str.38

Prawa i obowiązki dziecka............... str.38

Procedura na wypadek łamania praw dziecka.................. str.40

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe............. str.41

 

Podstawa prawna Statutu

1.              Konwencja o Prawach Dziecka ustalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r., Dz. U z 1991 r. Nr 120, poz. 526.

2.              Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.;

3.              Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 2007 r. Nr 80 poz. 542 z późniejszymi zmianami;

4.              Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U.2006 r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami;

5.              Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 1;

6.              Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz             o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458;

7.              Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego Dz. U. Nr 15 poz. 64;

8.         Rozporządzenie MEN z 30 czerwca 1999 r. – zmieniające rozporządzenia               w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 753;

9.              Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola  oraz publicznych szkół, Dz. U. Nr 61, poz. 624;

10.         Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych Przedszkoli, Dz. U. z 2001 r. Nr 97;

11.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, Dz. U. z 2001 r. Nr. 123, poz. 1516;

12.         Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach i placówkach, Dz. U.               z 2003 r. Nr 11, poz.114;

13.         Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, Dz. U. 2005 r.            Nr 19, poz.167;

14.         Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086;

15.         Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072;

16.         Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                    w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2009 r. Nr. 4, poz. 17;

17.         Rozporządzenie MEN z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia, Dz. U. z 2009 r. Nr. 4, poz. 18;

18.         Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133;

19.         Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,          w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 400;

20.         Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku w szkole podręczników, Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz.730;

21.         Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie              w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977;

22.         Rozporządzenie MEN z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie              w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, Dz. U. z 2009 r. Nr 123, poz. 1022;

23.         Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie          w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach          i placówkach, Dz. U. 139, poz. 1130;

24.         Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz. U. Nr 168, poz. 1324;

25.         Rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010r w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, Dz.U. Nr57, poz. 361

26.         Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz.U. Nr 97,

 poz. 624

27.         Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji , Dz.U. Nr 156, poz.1047

28.         Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych , Dz.U. Nr 228, poz. 1490


ROZDZIAŁ I

  Nazwa i typ przedszkola.

§ 1

1.Przedszkole w Łazach jest przedszkolem publicznym.

  1) Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący oznaczony numerem 383

2.Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Łuków.

3.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie.

4.Ustalona nazwa na pieczęciach używana przez przedszkole brzmi:

Przedszkole w Łazach

Gmina Łuków

 

5. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Łuków.


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

 

 

1.Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)                Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2)                Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe.

3)                Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4)                Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5)                Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6)                Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa             w zabawach i grach sportowych.

7)                Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijające umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8)                Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9)                Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10)            Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości               i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

 

2.Realizacja wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje:

1)                Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi   i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2)                Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

3)                Wspomaganie rozwoju dzieci.

4)                Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5)                Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6)                Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

7)                Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8)                Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9)                Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10)           Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11)           Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i  w unikaniu zagrożeń.

12)           Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13)           Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14)           Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15)           Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 3

 

1.Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:

1)                z niepełnosprawności

2)                z niedostosowania społecznego

3)                z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4)                ze szczególnych uzdolnień

5)                ze specyficznych trudności w uczeniu się

6)                z zaburzeń w komunikacji językowej

7)                z choroby przewlekłej

8)                z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9)                z niepowodzeń edukacyjnych

10)           z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa dziecka i jego    rodziny

11)           z trudności adaptacyjnych związanych  z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana w przedszkolu udzielana jest również rodzicom i nauczycielom. Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz w rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

3. Dyrektor przedszkola organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na wniosek:

 1) Rodziców

 2) Nauczyciela pracującego z dzieckiem

 3) Poradni psychologiczno-pedagogicznej

4. Dyrektor powołuje Zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w skład którego wchodzą wychowawcy grup i specjaliści pracujący z dzieckiem w przedszkolu.

 1) Zadaniem „Zespołu” jest ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz planowanie i koordynowanie tej pomocy.

 

5. W zależności od potrzeb środowiska i warunków placówki, przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 1) Nauczyciel pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi ma obowiązek ściśle współpracować ze specjalistami opiekującymi się dzieckiem.

 

§ 4

1.Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny.

1) Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaga rodzinę  w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

a)                 Tworzy warunki do realizacji podstawy programowej wychowania   przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości rozwojowych wychowanków          i placówki.

b)                Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych wychowanków  i placówki.

c)                 Informuje rodziców na bieżąco o postępach dziecka.

d)                Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych   w przedszkolu.

e)                 Uwzględnia propozycje dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych.

f)                  Ustalając pracę pedagogiczną kieruje się zasadą wykorzystywania w pracy metod aktywizujących wychowanków.

g)                 Stosuje formy pracy otwartej, umożliwiając dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności.

h)                Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację taka wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych.

 

§ 5

1.Przedszkole może prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o którym mowa w art.71 b ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeśli dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania.

2.Dyrektor przedszkola powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zwanego dalej „zespołem”.

1) W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

a)       Pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog,

b)      Tyflopedagog, surdopedagog,

c)       Psycholog,

d)      Logopeda,

e)       Inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

2) Do zadań zespołu należy w szczególności:

a)                 Ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.

b)                Nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

c)                 Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

d)                Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

3)Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola, albo upoważniony przez niego nauczyciel.

4) Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

5) Zajęcia w ramach wczesnego pomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

a)                  Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie                     z dzieckiem i jego rodziną.

b)                  W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci,  z udziałem ich rodzin.

c)                   Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu.

6) Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola.

7) Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

a)                 Udzielanie pomocy z zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych             w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.

b)                Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenia konsultacji w zakresie pracy             z dzieckiem.

c)                 Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

§ 6

1.Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem:

1)                Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych  i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

     a) W trosce o higieniczne warunki zabawy i nauki zabrania się pozostawiania w  przedszkolu dzieci chorych.

2) Nauczyciel pracujący w oddziale z dziećmi jest odpowiedzialny za działania związane z zapewnieniem zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony życia. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. W razie jego chwilowej nieobecności opiekę nad dziećmi sprawuje wskazany przez nauczyciela pracownik przedszkola.

a)    W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w placówce przedszkolnej o wpuszczeniu lub opuszczeniu budynku decyduje dyżurująca woźna mająca prawo zatrzymania wszystkich osób.

3) W czasie zajęć organizowanych na indywidualne życzenie rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spada na osobę prowadzącą zajęcia.

4) Nauczyciel realizujący zajęcia poza terenem przedszkola (wycieczki, zajęcia  w terenie) bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo wychowanków, zgodnie  z przepisami bhp.

 

 

a)                 Podczas spacerów i wycieczek jedna nauczycielka sprawuje opiekę nad grupą wychowanków stanowiącą nie więcej niż jeden oddział. W sprawowaniu opieki pomaga woźna oddziałowa lub rodzice. 

b)                Wycieczki należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola na 2 - 3 dni przed ich realizacją.

c)                 Nauczyciel przed wycieczką sprawdza stan osobowy dzieci i sporządza listę uczestników wycieczki, którą zabiera ze sobą.

d)                Na zajęciach organizowane w lesie lub na wycieczkach grupy powinny być wyposażone w apteczkę w celu udzielenia pierwszej pomocy, a dla podwyższenia bezpieczeństwa w sprawny telefon komórkowy.

5) Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby dorosłe upoważnione w oświadczeniach składanych co roku przez rodziców. Osoba upoważniona wcześniej nie przedstawiona, powinna okazać dowód tożsamości  w celu ustalenia zgodności danych.

a)                Rodzice (opiekunowie) przyprowadzający dziecko do przedszkola obowiązani są do rozebrania dziecka i przekazania go nauczycielowi w grupie.

6) W czasie odbierania dzieci, rodzice (opiekunowie) mają prawo wejść do sali zajęć  i odebrać swoje dziecko.

7) Nauczyciel musi być świadomy komu oddaje dziecko.

8) W razie nieodebrani dziecka z przedszkola do godziny 16:00, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców, prawnych opiekunów o zaistniałym fakcie oraz zapewnia dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu nie dłużej niż godzinę zegarowa. Po upływie tego czasu powiadamia dyżurnego Komendy Miejskiej Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka.


ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola.

 § 7

 

1. Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

1a. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.

Dyrektor przedszkola w szczególności:

1)     Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną placówki.

2)     Sprawuje nadzór pedagogiczny z zachowaniem art. 36 ust.2 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu poprzez:

a)    Opracowanie planu nadzoru, który przedstawia Radzie Pedagogicznej, w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

b)    Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

c)     Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola przez wszystkich pracowników pedagogicznych.

d)    Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:

- organizowanie szkoleń i narad;

- motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;

e)Przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz działalności przedszkola.

3) Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4) Kieruje pracą Rady Pedagogicznej.

5) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Rady Gminy podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.

6) Dba o autorytet Rady Pedagogicznej i ochronę praw nauczycieli.

7) Podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca, zestaw książek pomocniczych, z których będą korzystać nauczyciele.

8) Stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności wychowawczej, dydaktycznej   i opiekuńczej przedszkola.

9) Organizuje działalność przedszkola:

a)    Dba o właściwe wyposażenie placówki w środki dydaktyczne i sprzęt.

b)    Sporządza przydziały czynności nauczycielom oraz zakres obowiązków pracownikom niepedagogicznym.

c)     Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola i wychowanków ustalonego w placówce porządku oraz dbałości o czystość i estetykę.

d)    Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą przedszkola.

e)     Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, ponosi odpowiedzialność oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkolnego za ich prawidłowe wykorzystanie.

f)      Organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwatotyjno - remontowe.

g)    Opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.

10) Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne:

a)    Nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz z innymi pracownikami przedszkola.

b)    Dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

c)     Przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom   i innym pracownikom przedszkola.

d)    Występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

e)     Udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela.

f)      Załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

g)    Wydaje świadectwa pracy i pracowników niepedagogicznych.

h)    Wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

i)      Dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

j)      Występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naruszone.

2.Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1) W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania   i opieki.

2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni   w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4) Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze:

a)    Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

b)    Zatwierdza organizację pracy przedszkola - tygodniowy plan zajęć.

c)     Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

d)    Opiniuje projekt planu finansowego przedszkola.

e)     Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń    i innych wyróżnień.

f)      Przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian.

g)    Ustala samodzielnie regulamin swojej działalności.

h)    Podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy jej członków.

i)      Opiniuje dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.

j)      Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

k)    Opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata lub do konkursu nikt nie przystąpił oraz przedłużenia powierzonego stanowiska dyrektora.

     l)  Udziela opinii w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora.

     ł) Wnioskuje o nadaniu imienia placówce.

     m)  Wnioskuje o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

     n) Wybiera przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołów rozpatrujących      odwołania nauczycieli od oceny, kandydatów i członków komisji dyscyplinarnej    dla nauczycieli.

5) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie pierwszego semestru, na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę potrzeb.

6) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, z inicjatywy przewodniczącego Rady lub 1/3 członków Rady.

7) Zebrania Rady są protokołowane.

8) Nauczyciele nie mogą ujawniać spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, ich rodziców lub członków Rady.

9) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela, pełniącego funkcję dyrektora ze stanowiska.

10) Organ uprawniony do odwołania dyrektora ze stanowiska jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

3. Kompetencje Rady Rodziców.

1) W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca co najmniej 7 przedstawicieli. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców wychowanków przed innymi organami przedszkola.

2) Wybory reprezentantów do Rady Rodziców przedszkola przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

a)    Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b)    Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów prezydium Rady Rodziców,

c)     Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

4) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

5) Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

6) Rada Rodziców może wdrażać swoje opinie w sprawie:

a)    Programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania dzieci.

b)    Projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

c)     Możliwości wybierania rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

d)    Podjęcia działalności organizacji i stowarzyszeń, o których mowa w § 7 ust 1a pkt. 8.

7) Rada Rodziców może wnioskować do dyrektora:

a)                O dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

8) Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o zmiany     w przedszkolnym zestawie programów wychowania przedszkolnego i książek pomocniczych z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.

9) Rada Rodziców ma prawo wdrażać swoje opinie o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Przedszkola oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców powinna przedstawić swoja opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opnie powinny być wyrażone na piśmie.

10) Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami przedszkola zgodnie  z Zasadami Współpracy Organów Przedszkola, opisanymi w § 8 ust. 1 niniejszego Statutu.

11)Rada Rodziców upoważnia dyrektora do:

a)    Organizowania zajęć dodatkowych na terenie przedszkola.

b)    Dysponowania funduszem uzyskanym za zajęcia dodatkowe, zakup środków dydaktycznych oraz materiałów i usług zgodnie z potrzebami przedszkola  w celu wspierania statutowej działalności przedszkola.

3a. Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

1) Rodzice mają prawo:

a)    Przekazywać opinie na temat pracy przedszkola do organu nadzorującego poprzez Radę Rodziców,

b)    Do stałego indywidualnego kontaktu z nauczycielami w celu wymiany informacji  o osiągnięciach i niepowodzeniach dziecka.

c)     Do znajomości zadań wynikających z realizacji programu wychowawczo - dydaktycznego.

2) Do obowiązków rodziców należy:

a)    Przestrzeganie niniejszego Statutu.

b)    Przestrzeganie Regulaminu Przedszkola w Łazach.

c)     Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych  w ramach ich kompetencji.


§ 8 

1.Zasady współdziałania organów przedszkola.

1) Celem wzajemnego informowania się organów przedszkola jest porozumienie się          w działaniu na rzecz realizacji statutowych i programowych celów przedszkola,               a więc na rzecz rozwoju dzieci i rozwoju przedszkola.

2) Organizację i koordynację obiegu informacji decyzyjnej i zwrotnej w całym systemie współdziałania prowadzi dyrektor.

3) Organy przedszkola realizują swoje zadania zgodnie z ich kompetencjami.

                                                                                                                    

2.Formy współdziałania organów:

1) Zebrania ogólne z rodzicami rozpoczynające i kończące rok szkolny.

2) Zebrania grupowe organizowane przez nauczycielki 2 razy w roku.

3) Zebrania otwarte organizowane wg. harmonogramu.

4) Uczestnictwo rodziców w codziennym życiu przedszkola, uroczystościach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, festynach, itp.

5) Kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli.

6) Informacje umieszczone na tablicy.

7) Zebrania Rady Rodziców organizowane z inicjatywy dyrektora lub rodziców.

 

3.Sposoby rozwiązywania konfliktów.

1) Zaistniałe spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a rodzicami rozwiązuje dyrektor przedszkola w ramach swoich kompetencji i przepisów prawa, uwzględniając dobro dziecka.

2) W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a dyrektorem, Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu prowadzącego.

3) W przypadku nie załatwienia sporu drogą negocjacji, strony odwołują się do organu prowadzącego w sprawach personelu administracyjno – obsługowego, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących nauczycieli.

4) W przypadku zaistniałego sporu pomiędzy Radą Rodziców a dyrektorem    przedszkola spór rozstrzyga się drogą negocjacji w obecności członków Rady Pedagogicznej. Jeżeli rozmowy nie odniosą efektów, wówczas w terminie 14 dni przekazuje się sprawę do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

 

ROZDZIAŁ IV

 Organizacja przedszkola

  

§ 9

1. Przedszkole w Łazach czynne jest 9 godzin dziennie w godzinach 7:00- 16:00 z wyjątkiem sobót. Czas pracy placówki w ciągu roku i dnia dostosowany jest do potrzeb środowiska oraz istotnych potrzeb w zakresie opieki, zdrowia   i wychowania dzieci.

2. Termin przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola (przerwa wakacyjna trwa 7 tygodni w miesiącach: lipiec i sierpień).

3. W przedszkolu mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej przedszkola. Zgodę na podjęcie tejże działalności przez stowarzyszenie i organizacje, o których mowa wdraża dyrektor przedszkola po uprzednim uwzględnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Przedszkola.

4. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swymi statutowymi i obowiązującymi    w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

§ 10

1. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z wyżywienia w przedszkolu  w postaci 3 posiłków. Rodzice pokrywają całodzienny koszt wyżywienia dziecka   w przedszkolu.

2. Stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym . Środki te nie mogą być wykorzystane na żadne inne cele.

1) Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków, o których mowa wyżej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.

2) Rodzicom przysługuje odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dniu zawiadomienia przedszkola.

3. Oprócz opłat za wyżywienie rodzice wnoszą  opłatę za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w kwocie ustalonej przez organ prowadzący. Opłaty rodzice uiszczają z dołu do 10 każdego miesiąca.

1) Organ prowadzący przedszkole może zwolnić rodziców z całości lub części opłaty .

2) Wpłaty rodzice mogą dokonywać u intendenta przedszkola lub bezpośrednio na konto Gminy (w takim przypadku odcinek wpłaty okazuje intendentowi do zarejestrowania).

4. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola, ponoszą oni odpłatność za posiłki według stawek określonych.

 

§ 11

1.Organizacja pracy w oddziałach.

1)                Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu    o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2)                Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3)                Sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

4)                Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia: 3 sale zabaw z przylegającymi łazienkami dla dzieci, szatnię, kuchnię z zapleczem socjalnym, oddzielną jadalnię dla dzieci i personelu, pomieszczenie intendenta, gabinet dyrektora, łazienkę dla personelu.

5)                Przedszkole posiada ogród z odpowiednim wyposażeniem, z wydzieloną częścią do zabaw i zajęć.

6)                Przedszkole posiada stołówkę odpowiednio wyposażoną, zasady korzystania  z niej reguluje Regulamin Stołówki.

 

§ 12

1.Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.

1) Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się od końca marca każdego roku na podstawie kart zgłoszeń, które po wypełnieniu rodzice składają do końca kwietnia  w kancelarii przedszkola.

2) Decyzje o zakwalifikowaniu dziecka podejmuje:

a)     Dyrektor przedszkola jeżeli liczba zgłoszonych dzieci nie przekroczy 75.

b)    Komisja, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest powyżej 75.

3)W skład komisji wchodzą :

a)    Dyrektor przedszkola jako przewodniczący.

b)    Dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

c)     Dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.

4) Decyzja komisji jest czytelnie odnotowana w ,,Karcie zgłoszenia” i podpisana przez wszystkich członków.

5) Decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane, akta (protokół, lista dzieci przyjętych, lista dzieci nieprzyjętych) przechowywane są w kancelarii przedszkola.

6) W przypadku nie przyjęcia dziecka rodzice mają prawo odwołać się od decyzji komisji do organu prowadzącego.

 

7) W pierwszej kolejności przyjmowane są :

a)                 Dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

b)                Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących.

c)                 Dzieci inwalidów I i II grupy.

d)                Dzieci z rodzin zastępczych.

e)                 Dzieci obojga pracujących rodziców.

f)                  Dzieci pracowników oświaty.

8) Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci o specjalnych potrzebach, po uprzednim uzyskaniu zgody lekarza specjalisty i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, po dzieciach mających pierwszeństwo.

9) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola w wypadku:

a)    Zatajenia przez rodziców poważnej choroby dziecka.

b)    Nie uiszczania opłat za przedszkole powyżej dwóch miesięcy.

c)     Nieusprawiedliwionej i nie zgłoszonej w ciągu 2 miesięcy nieobecności     dziecka   w przedszkolu.

 

2. Dzieci nie będące obywatelami polskimi-„cudzoziemcy” przyjmowane są do   przedszkola na tych samych zasadach  co obywatele polscy.

 

§ 13

1.Arkusz organizacji przedszkola.

1) Przedszkole w Łazach przystosowane jest do pracy w 3 oddziałach i według oznaczenia organizacyjnego dysponuje 70 miejscami.

 a)I oddział - dzieci 3 letnie;

II oddział - dzieci 4 letnie;

III oddział - dzieci 5-6 letnie.

2) Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci   z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

3) Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4) Liczba dzieci w oddziale może ulec zmniejszeniu za zgodą organu prowadzącego.

    a) W razie bardzo niskiej frekwencji dzieci w oddziałach, dyrektor przedszkola może doraźnie łączyć grupy miedzy oddziałami.

5) Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

6) W arkuszu organizacji określa się:

a)                   Czas pracy poszczególnych oddziałów ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

b)                   Liczbę pracowników administracyjno - obsługowych ustaloną przez organ prowadzący.

c)                    Liczbę godzin pracy finansowanych ze środków budżetu ustalonych przez organ prowadzący.

 

§ 14

1.Ramowy rozkład dnia.

1) Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uwzględniający pory roku, warunki i higienę pracy oraz podstawę programową.

2) Ramowy rozkład określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

3) Ramowy rozkład dnia.

 Ramowy rozkład dnia

700 - 800     - przyprowadzanie dzieci;

800-1300          - realizacja podstawy programowej w poszczególnych oddziałach;

830-930          - śniadanie;

1130-1230   - obiad;

1415-1445   - podwieczorek;

1300-1530 - zajęcia wychowawczo -dydaktyczno-opiekuńcze wykraczające poza podstawę programowa oraz zajęcia według zainteresowań i potrzeb dzieci;

1530-1600   - rozchodzenie się dzieci do domu

                    

§ 15

1.Zajęcia dodatkowe.

1) Przedszkole umożliwia organizację zajęć dodatkowych na wniosek rodziców.

2) Czas trwania zajęć dodatkowych  dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Z 3-4 latkami wynosi 15- 20 minut, z dziećmi starszymi do 30 minut.

3) Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych   i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne.

a)                 Dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii zapewnia się opiekę pedagogiczną.

b)                Nauczyciel religii ma prawo organizować spotkania z rodzicami, wcześniej ustalając z dyrektorem miejsce i termin planowanego spotkania.

c)                 Nauczyciel odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć.

d)                Nauka religii odbywa się 2 razy w tygodniu w wymiarze ustalonym z organem prowadzącym w grupie dzieci najstarszych.

4) Przedszkole realizuje zajęcia logopedyczne, w których mogą uczestniczyć wszystkie dzieci zakwalifikowane w ramach przeprowadzonych badań do tych zajęć.

a)     Zajęcia logopedyczne odbywają się raz na dwa tygodnie w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący.

b)    Nauczyciel odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć dodatkowych.

5) Religia i zajęcia logopedyczne prowadzone w przedszkolu finansowane są przez organ prowadzący przedszkole, pozostałe zajęcia dodatkowe finansują rodzice.

 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 16

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

1) Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

a)    Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć przedszkolnych;

b)    Prawidłowe planowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo - dydaktycznych.

         - pracę z dziećmi planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy

         - do 10 każdego miesiąca przedstawia dyrektorowi plan pracy do akceptacji; 

         - zaplanowane tematy realizować w ciągu dnia (kilku dni, tygodnia miesiąca)

podczas zajęć z całą grupą, małych zespołach powstających spontanicznie   z inicjatywy dzieci lub zespołach dobieranych przez nauczyciela przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego i podstawy programowej;

c)     Tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych (zgłaszanie dyrektorowi zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny.

d)    Wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań, min. przez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień, zainteresowań, przygotowanie do konkursów i przeglądów.

e)     Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w postaci arkuszy badań wstępnych dla nowoprzyjętych dzieci oraz arkusza badań głównych dla dzieci już uczęszczających, prac, innych wytworów dziecięcych :

- wyniki wstępnej obserwacji dla nowo przyjętych dzieci odnotowuje się we wrześniu;

- wyniki badań głównych - dwa razy do roku w miesiącach I i VI;

f)      Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tej diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

- rodzicom w poznaniu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

- nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany  w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

- pracownikowi poradni psychologiczno - pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

g)    Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

h)    Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:

         - aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

         - udział w zajęciach koleżeńskich,

         - uczestnictwo w konferencjach metodycznych,

- uczestnictwo w innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z dyrekcją przedszkola, zgodnie   z planem WDN,

i)      Aktywny udział w życiu przedszkola: uczestnictwo w uroczystościach  i imprezach organizowanych przez przedszkole.

j)      Rzetelne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, której sposób prowadzenia regulują odrębne przepisy.

k)    Kierowanie się w swoich działaniach dobrem dziecka, a także godności osobistej dziecka.

l)      Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków i utrzymanie  kontaktów z ich rodzicami w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;

- ustalenie form pomocy w działaniu wobec dzieci;

- włączenie rodziców w działalność przedszkola, np. dekoracje sal, pomoc w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych itp.

ł) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

m) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.

n)    Dokonywanie wyboru programów wychowania przedszkolnego i książek pomocniczych z zachowaniem zasad §11 ust.1 pkt 2 i zapoznaje z nimi rodziców.

o)    Przestrzeganie dyscypliny pracy (Kodeks Pracy art. 108) i zarządzeń dyrektora przedszkola.

2) Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych     w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Organ prowadzący przedszkole i dyrektor przedszkola są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy zostaną naruszone jego prawa.

3) Nauczyciel ma obowiązek respektować propozycje zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dotyczące zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

2. Nauczyciel w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci.

1) Zadania nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa dzieci:

a)                Wewnątrz budynku zwraca uwagę na sytuacje, przedmioty, urządzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu (natychmiast przeciwdziała oraz informuje  o zagrożeniu dyrektora).

b)                Przed zajęciami na powietrzu każdorazowo lustruje dokładnie teren przedszkola  i urządzenia ogrodowe.

c)                 Jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż.

d)                Dba by dzieci nie śmieciły, nie brudziły i nie dewastowały ścian, mebli, pomocy dydaktycznych oraz nie niszczyły roślin.

e)                 Zwracały uwagę na przestrzeganie przez dzieci ustalonych zasad wchodzenia   i wychodzenia z budynku przedszkola oraz poruszania się po ulicy.

f)                  Nigdy nie zostawia dzieci bez opieki, w razie zaistnienia konieczności wyjścia z sali powierza dzieci opiece woźnej oddziałowej.

g)                Zapewnia właściwy nadzór i bezpieczeństwo dzieciom biorącym udział w pracach na rzecz przedszkola i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu dzieci w odpowiedni do ich wykonania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

h)                W czasie zagrożenie niezwłocznie przerywa i wyprowadza z zagrożonych miejsc osoby powierzone jego opiece, jeśli stan zagrożenia ujawni się w czasie zajęć.

i)                  Organizując wyjście lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych  w procedurze Organizacji wycieczek przedszkolnych obowiązującej  w Przedszkolu.

2) W przedszkolu nie należy podawać żadnych leków, w razie stwierdzenia choroby dziecka zawiadamia się o tym fakcie rodziców i dyrektora przedszkola. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udziela mu pierwszej pomocy.

3) Nauczyciel przedszkola powinien posiadać aktualne badania lekarskie.

 

§ 17

1. Przedszkole oprócz nauczycieli zatrudnia pracowników administracyjno - obsługowych (tzw. niepedagogicznych).

1) Pracownicy niepedagogiczni współuczestniczą w procesie wychowawczo - opiekuńczym m. in. poprzez:

a)    Troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci    w przedszkolu.

b)    Współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej.

c)     Usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

2) Do obowiązków pracowników przedszkola należy:

a)    Dbanie o czystość i higienę powierzchni oraz otoczenia przedszkola.

b)    Przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.

c)     Odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy.

d)    Przestrzeganie dyscypliny pracy.

e)     Dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

3) Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola.

4) Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor  w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

 § 18

 

1. Prawa i obowiązki dzieci.

1) Do przedszkola w Łazach uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat.

a)    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

b)    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, do przedszkola może uczęszczać dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

c)     Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,

- obowiązek, o którym mowa w lit. c, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka,     o którym mowa w lit. b, obowiązek ten rozpoczyna się   z początkiem roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

d)    Dziecko 5 letnie ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.

2) W przedszkolu w Łazach zapewnia się różnorodną aktywność dziecka poprzez:

a)    Organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi dostosowanych do ich wieku.

b)    Organizowanie dzieciom w ciągu dnia pobytu na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe.

c)     Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie opartej na życzliwości, przyjaźni oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących.

d)    Otoczenie dziecka atmosferą pełną życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.

e)     Dostarczenie dzieciom pozytywnych wrażeń poprzez bezpośredni kontakt   z każdym dzieckiem.

f)      Życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

3) Przedszkole w swojej statutowej działalności realizuje wobec wychowanków zasady zawarte w przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji Praw Dziecka z dnia 20.11.1989 roku.

4) Dzieci w przedszkolu maja prawo do:

a)    Szacunku dla wszystkich swoich potrzeb, akceptacji takim jakim jest.

b)    Opieki i ochrony, nienaruszalności cielesnej.

c)     Poszanowania własności.

d)    Podejmowanie decyzji i możliwości wyboru.

e)     Partnerskiej rozmowy na każdy temat, informacji o własnych prawach.

f)      Indywidualnej ścieżki rozwoju, pomocy w poszukiwaniu, odkrywaniu  i przekraczaniu dotychczasowych osiągnięć.

g)    Spokoju i samotności kiedy chce.

h)    Jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione, zdrowego i urozmaiconego jedzenia, przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.

i)      Korzystnie z pomieszczeń przedszkola, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru.

5) Obowiązkiem dziecka w przedszkolu jest:

a)    Zgłaszanie nauczycielowi jeśli któremuś z dzieci dzieje się krzywda.

b)    Przestrzeganie wspólnie ustalonych z nauczycielem zasad i norm postępowania  w grupie.

c)     Poszanowanie mienia będącego wspólną własnością

d)    Respektowanie zasady nie opuszczania pomieszczenia przedszkolnego bez zgody i wiedzy nauczyciela

6) Nauczyciele wspólnie z dziećmi na początku szkolnego ustalają zasady normy postępowania i zachowania się w grupie.

7) Nad przestrzeganiem praw dziecka w przedszkolu czuwa dyrektor.

 

§ 19

1.Procedura na wypadek naruszenia praw dziecka:

1) Rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola.

2) Dyrektor ma obowiązek zbadać sprawę i odpowiedzieć rodzicom w ciągu 7 dni.

3) W przypadku nieakceptowania przez rodzica decyzji dyrektora, rodzic ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.


ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§ 20

1.Przedszkole w Łazach prowadzi i przechowuje dokumentację z godnie   z rzeczywistym wykazem akt, opracowanym na podstawie Zarządzenia nr 27 MEN  z dnia 15 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt.

2.Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.Organy działające w przedszkolu mogą wnosić poprawki do statutu po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

4.Statut przedszkola uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady    Rodziców.

5.Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

6.Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu uchyla się obowiązujący dotychczas.

 

 

          


 

 


 
Więcej artykułów…
Jesteś naszymgościem