PostHeaderIcon Program Wychowawczy

PostHeaderIcon PROGRAM WYCHOWAWCZY

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

1.     Wstęp

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. Nasz program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby całej społeczności przedszkolnej. Integruje pracowników w realizacji celów wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych. Jest niezbędnym dokumentem kierującym procesami wychowawczymi. Program ma również na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu
i w domu, aby nasze dzieci w przyszłości tworzyły tolerancyjne i empatyczne społeczeństwo.

 

2.  Podstawy prawne programu wychowawczego:

 

·                     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),

·                     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·                     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),

·                      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17),

·                     Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),

3.     Cele programu.

 

Cele ogólne programu:

·                     kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach  

           zadaniowych,

·                     kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

·                     wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

·                     wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

·                     wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

·                      kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych. 

 

 

Cele szczegółowe:

 • Nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się

ustalonym zasadom i regułom.

 • Ukształtowanie wrażliwości moralnej właściwych postaw moralnych.
 • Zaciśnięcie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym.
 • Rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego

odmienności i indywidualności.

 • Uszanowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 • Rozumienie potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu

przedszkola i środowiska.

 • Nabywanie umiejętności dbania o dobre samopoczucie i zdrowie swoje i innych.

 

4.     Realizacja programu.

OBSZAR 1, 2 PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i

dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

ZASADA

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZEKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

UMIEM FUNKCJONOWAĆ W GRUPIE

 

·                     Przestrzegam zawartych umów i reguł

·                     Bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym.

·                     Unikam krzyku
i kłótliwości.

·                     Umiem czekać na swoją kolej.

·                     Umiem przyjąć porażkę z godnością

           ( umie przegrywać).

·                     Nie kłamię.

·                     Akceptuję odmienność innych 
( np. niepełnosprawnych).

·                     Umiem szanować wspólną własność

·                     Sumiennie
i dokładnie wypełniam obowiązki dyżurnego.

·                     Zwracam się
z problemem 
do nauczyciela.

·                     Utworzenie Kodeksów Grupowych (zawarcie kontraktu

z dziećmi, podpisanie kodeksu, przestrzeganie zawartych w kodeksie ustaleń).

·                     Ustalenie konsekwencji nie przestrzegania Kodeksu.

·                     Stosowanie systemu nagród: medale, znaczki, uśmieszki, dyplomy.

·                     Zabawy kołowe i ruchowe .

·                     Wykorzystanie gier stolikowych.

·                     Prowadzenie zajęć zorganizowanych.

·                     Dbanie o salę, zabawki
i sprzęt.

·                     Pełnienie dyżurów w sali.

 

 

 

 

 

JESTEM KOLEŻEŃSKI

·                     Nie wyśmiewam się z kolegi
i koleżanki.

·                     Nie wyrządzam krzywdy innym

           ( nie biję,….).

·                     Pomagam młodszym i mniej sprawnym.

·                     Dzielę się
z innymi tym co mam.

·                     Sprawianie kolegom niespodzianek z różnych okazji np. list do chorego kolegi, laurka z okazji imienin czy urodzin.

·                     Systematyczne prowadzenie zabaw integrujących grupę.

·                     Pomoc maluchom np. w szatni w trakcie ubierania na spacer.

 

 

JESTEM KULTURALNY

·                     Używam form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

·                     Pamiętam
o zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań: dzień dobry, do widzenia.

·                     Okazuję szacunek dorosłym osobom.

·                     Jestem miły dla innych.

·                     Dbam  
o porządek wokół siebie

 ( nie śmiecę, sprzątam po zabawie i pracy).

·                     Umiem słuchać innych i nie przeszkadzać w trakcie rozmów (kultura słuchania

 

·                     Poznawanie wzorców właściwego zachowania:  postawa nauczyciela, wzory literackie

·                     Prowadzenie zajęć zorganizowanych.

·                     Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania

w różnych sytuacjach.

·                     Stosowanie systemu nagród np.: zdobywanie dyplomu „Kulturalny przedszkolak”.

·                     Wprowadzenie w trakcie rozmowy  zwyczaju: „mówi ten kto ma pałeczkę w ręce a inni słuchają”

 

 

OBSZAR 5 PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

OBSZAR 11 PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 

ZASADA

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

DBAM

O SWOJE ZDROWIE

·                     Często korzystam z pobytu na świeżym powietrzu.

·                     Hartuję swój organizm.

·                     Ubieram się odpowiednio do pogody.

·                     Zjadam przygotowane posiłki.

·                     Pamiętam o korzystaniu z zabiegów higienicznych.

·                     zasłaniaj nos
i usta przy kichaniu

i kasłaniu,

·                     Nie obawiam, się wizyty u lekarza, mówię
o tym czego się boję.

·                     Unikam hałasu,

 

·                     Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczyciela (spacery wycieczki, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, pobyt na świeżym powietrzu)

·                     Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody (wykorzystanie pomocy dydaktycznych "Ubieram się sam"

·                     Kształtowanie nawyku zjadania wszystkich potraw.

·                     Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.

·                     Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów- spotkanie z pielęgniarką

·                     Stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy itp.)

·                     Uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców
i warzyw
jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, prace gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne, itp.)

·                     Udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia.

 

 

 

OBSZAR 6 PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

ZASADA

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

JESTEM BEZPIECZNY

W DOMU, PRZEDSZKOLU I NA ULICY

·                     Nie oddalam się od grupy, z miejsca zabaw.

·                     Nie próbuję produktów nieznanego pochodzenia.

·                     Informuję dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),

·                     Pamiętam swój adres zamieszkania.

·                     Unikam niebezpiecznych zabaw  
  i zachowań.

·                     Zachowuję ostrożność w kontaktach
z obcymi.

·                     Nie zbliżam się do nieznanych zwierząt.

·                     Przestrzegam zasad ruchu drogowego

dla pieszych.

 

·                     Ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach,

·                     Przestrzeganie zasady spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, słodycze, rośliny otrzymywane od obcych)

·                     Omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości.

·                     Zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w toku zajęć, scenek rodzajowych , dramy, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw
i zachowań.

·                     Poznanie niektórych możliwości radzenia sobie

w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu- spotkanie
z policjantem

·                     Rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych.

·                     Dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki, inscenizacje).

 

 

 

OBSZAR 15 PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ZASADA

NORMY POSTĘPOWANIA

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

SZANUJĘ SWOJĄ RODZINĘ

·                     Pamiętam o uroczystościach rodzinnych.

·                     Szanuję członków swojej rodziny.

·                     Okazuję swoje uczucia rodzinie.

·                     Znam pracę zawodową rodziców.

·                     Organizowanie w przedszkolu uroczystości charakterze rodzinnym: Dzień Matki, Dzień Babci
i Dziadka, Jasełka.

·                     Organizowanie konkursów rodzinnych (plastycznych, recytatorskich).

·                     Wykonywanie niespodzianek dla członków rodziny.

·                     Zapraszanie do przedszkola wybranych rodziców w celu poznania ich pracy: leśniczy, policjant, pielęgniarka.

 

 

JESTEM DOBRYM POLAKIEM

·                     Znam i szanuję symbole narodowe: godło, flaga, hymn.

·                     Znam swoją miejscowość.

·                     Poznaję kulturę swojego regionu.

·                     Realizowanie tematyki kompleksowej: „Moja ojczyzna”.

·                     Wywieszanie na budynku przedszkola flag  z okazji świąt narodowych.

·                     Uczestniczenie w życiu gminy: udział w imprezach lokalnych.

·                     Zapoznanie dzieci
kącikiem regionalnym utworzonym
w przedszkolu.

·                     Zapoznanie dzieci
z legendami , tradycjami tańcami, strojami

i wytworami ludowymi.

·                     Wycieczki .

 

 

Spodziewane efekty:

·         Dzieci rozumieją potrzebę poszanowania cudzej własności.

·         Znają i cenią wartości moralne.

·         Rozumieją konsekwencje kłamstwa dla siebie i innych.

·         Znają swoje prawa i obowiązki.

·         Posiadają umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgonie z przyjętymi

normami.

·         Zawierane są przyjaźnie przedszkolne.

·         Są tolerancyjne, szanują odmienność i indywidualność innych ludzi.

·         Znają dobre maniery i je stosują w życiu codziennym.

·         Posiadają umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

·         Rozumieją potrzebę stosowania się do zasad bezpieczeństwa.

·         Znają podstawy bezpiecznego i zdrowego stylu życia i się do nich

dostosowują.

 

Dziecięcy kodeks zachowań przedszkola na bazie, którego powstają

kodeksy grupowe.

 

CHCEMY

 

NIE MOŻEMY

 

Szanować kolegów.
Być kochanymi i umieć kochać.
Pomagać sobie wzajemnie.
Być uprzejmi i uczciwymi.
Bawić się zgodnie.
Szanować własność innych.
Słuchać poleceń dorosłych.
Dbać o salę  i zabawki.
Dbać o czystość i porządek.
Szanować pracę innych.
Okazywać, co myślimy i czujemy.
Być czystymi i schludnymi.
Bawić się bezpiecznie.
Zdrowo się odżywiać.

 

Bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym.
Przezywać innych.
Wyśmiewać się z innych.

Przeszkadzać innym w zabawie
i pracy.
Niszczyć pracę innych.

Zabierać cudzej własności bez
pytania.
Oszukiwać, krzyczeć, hałasować.
Biegać w sali zajęć.
Niszczyć zabawek i innych przedmiotów
w przedszkolu.

Mówić brzydkich słów.Bawić się niebezpiecznymi

Przedmiotami.

 

 

 

Kodeks rodzica 

 

OCZEKUJEMY

 

 

DOŁOŻYMU STARAŃ W:

 

 • Dostarczania nam informacji na temat zachowania mojego dziecka, jego osiągnięć i niepowodzeń.
 • Udzielenia nam rad i wskazówek koniecznych do pracy z dzieckiem
 • w domu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
 • Umożliwienie nam częstych kontaktów
 • z nauczycielami dziecka.
 • Znalezienia wspólnych środków zaradczych i poczynienie wspólnych ustaleń, gdy wystąpią problemy
  z
  naszym dzieckiem.
 • Podmiotowego traktowania naszego dziecka.

 

 • Przestrzeganiu zapisów statutowych Przedszkola.
 • Interesowaniu się osiągnięciami, niepowodzeniami dziecka.
 • Informowaniu nauczyciela o zmianach
 • w zachowaniu dziecka pozytywnych jak i negatywnych.
 • Zapoznawaniu się z treścią ogłoszeń zamieszczanych w „Kącikach dla rodziców”.
 • Angażowaniu się w prace na rzecz przedszkola i grupy.
 • Respektowaniu uchwał podjętych przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną.

  

5.                  SYSTEM NAGRÓD I KAR


Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania

 • pochwała wobec grupy
 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed rodzicami
 • atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ,dyplomy


Nagradzamy za:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad
 • wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
 • wypełnienie podjętych obowiązków
 • bezinteresowną pomoc innym
 • stosowanie zasad ochrony przyrody
 • aktywny udział w pracach grupy


Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.


Formy karania za niestosowanie się do ustalonych zasad:

 • upomnienie słowne
 • rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu


Kary stosujemy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • zachowania agresywne
 • niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
 • celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków


PRAWA DZIECKA:

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a  w szczególności prawo do:

·         właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

·         szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

·         ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

·         poszanowania jego godności osobistej;

·         poszanowania własności;

·         opieki i ochrony;

·         partnerskiej rozmowy na każdy temat;

·         akceptacji jego osoby.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA:

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

·         przestrzeganie Statutu Przedszkola;

·         respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;

·         przestrzeganie Regulaminu Przedszkola w Łazach

 

Rodzice mają prawo do:

·         zapoznania się ze Statutem Przedszkola;

·         uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

·         uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

·         wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola


6.                Ewaluacja programu:

 1. Sprawozdania z realizacji programu.

Program opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Łazach.

 

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}

Poprawiony (niedziela, 16 września 2012 09:32)

 
Jesteś naszymgościem