PostHeaderIcon PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PostHeaderIcon PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Program „Dbamy o zdrowie” to program dotyczący  działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia. Zdrowie w tym programie ma wiele wymiarów: fizyczny, psychiczny, intelektualny, społeczny i osobisty. Szczególnie ważne jest wyposażenie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich i radzenia sobie z nimi, jeżeli się pojawią. Człowiek w każdej fazie swojego życia potrzebuje wiedzy o zdrowiu i sposobach jego ochrony. Edukacja zdrowotna osiąga największe efekty w okresie dzieciństwa i młodości.  

            Głównymi założeniami programu jest przygotowanie dzieci do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu. Zdrowie to nie tylko brak choroby. To jedna z największych wartości stanowiących o jakości ludzkiego życia.  Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna od najmłodszych lat zapobiega chorobom cywilizacyjnym oraz uzależnieniom. Styl życia dziecka, zwłaszcza bardzo małego, zależy przede wszystkim od stylu życia jego rodziny. Obowiązek dostarczania pozytywnych przykładów oraz zapewnienia zdrowych warunków życia spada na dorosłych.

Realizacja programu zdrowotnego przewidziana jest na okres trzech lat.I.                   CELE EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE


Cele edukacyjne:
1. Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
2. Stworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzegania higieny otoczenia.
2. Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
3. Nauczanie zasady współżycia w grupie i rozwiązywania konfliktów.
4. Kształcenie umiejętności udzielania pomocy innym w różnych sytuacjach.
5. Rozwijanie postaw otwartych, przyjaznych dla drugiego człowieka, okazywanie pozytywnych uczuć skierowanych do siebie i innych, szczególnie do osób niepełnosprawnych.
6. Przestrzeganie przez dzieci zakazów dotyczących zabaw w miejscach niebezpiecznych.
7. Wyposażenie wychowanków w wiedzę o sposobach racjonalnego i bezpiecznego wykorzystanie czasu wolnego.
8. Kształcenie nawyków właściwego odżywiania, który służy zdrowiu.

II.                 ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

1.Promowanie zdrowego stylu życia.
2. Dbałość o rozwój psychofizyczny dzieci: zdrowie, bezpieczeństwo i higienę pracy.
3. Opracowanie i wdrożenie programów profilaktycznych wśród wychowanków.


III. METODY I FORMY PRACY

 


Nauczyciel tak powinien kierować pracą dzieci,  aby zachęcić ich do działania, stworzyć przyjacielską atmosferę opartą na tolerancji i akceptacji. Aktywne metody integrują grupę, pobudzają dzieci słabsze i zniechęcone, budują bezpieczny, przyjazny klimat w grupie, angażują wychowanków do rozwiązywania problemów.


Formy  i metody pracy:
• praca indywidualna
• praca w grupach
• praca zbiorowa
• pogadanki
• zajęcia dydaktyczne
• spotkania z personelem Służby Zdrowia (pielęgniarką, lekarzem, stomatologiem) i Policji.
• wywiady
• spacery, wycieczki, zajęcia w terenie
• obserwacje kierowane i spontaniczne
• wystawy
• inscenizacje słowno – muzyczne
• imprezy okolicznościowe
• zgodnie z inwencją twórczą nauczyciela

                                                                                IV.  OPIS ZAŁOŻONYC OSIĄGNIĘĆ


Wychowanek potrafi być odpowiedzialny za ochronę swojego życia. Wie, jak postępować, aby prowadzić zdrowy tryb życia i harmonijnie się rozwijać. Uświadamia sobie, że zdrowie nie oznacza tylko „braku choroby”, ale, że ma ono cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Jest odpowiedzialny za zdrowie i życie własne oraz innych dzieci. Rozumie, że jego zdrowie ściśle związane jest z tym, jak postępuje i w jakim środowisku żyje. Ma wykształcone motywacje prozdrowotne.


V. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ

 
Ewaluacji należy dokonywać w trakcie rozmów z dziećmi oraz podczas wykonywania czynności praktycznych, obserwacji zachowania w czasie pokonywania problemów. Zaangażowanie wychowanków, ich aktywność na zajęciach, przejmowanie inicjatywy również będzie wykładnią słuszności podjętych działań przez nauczyciela. Ewaluacją będą ankiety skierowane do rodziców.


Problematyka uwzględniona w programie została podzielona na następujące działy tematyczne:
1. Higiena osobista dziecka.
2. Higiena otoczenia.
3. Przedszkolak bezpieczny na drodze.
4. Zdrowie psychiczne.
5. Praca i wypoczynek.
6. Zdrowe życie w rodzinie.
7. Bezpieczeństwo w życiu codziennym.
8. Zdrowy styl odżywiania.

 

 

 

Dział
tematyczny

 

Problematyka

 

Problematyka

 

Osoby
współodpowiedz.

 

 

Higiena osobista dzieci

- Toaleta poranna i wieczorna.

- Prawidłowe mycie rąk.

- Higiena jamy ustnej, włosów i paznokci.

- Samodzielne korzystanie z toalety (opanowanie nawyku spuszczania wody oraz mycia rąk) .

- Samodzielne rozbieranie i ubieranie się. Przybory do higieny osobistej.

- Opanowanie umiejętności prawidłowego samodzielnego wycierania nosa.

- Prawidłowa postawa dziecka podczas pracy przy stoliku.

- Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do temperatury czy pory roku.

- Choroby zakaźne i zapobieganie chorobom.

- Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz potrzeby stałego kontrolowania i leczenia zębów.

 

- Pogadanki.

- Zajęcia dydaktyczne.

- Spotkania z pielęgniarką, lekarzem.

- Rozmowy z rodzicami na temat higieny.

- Przegląd czystości dzieci.

- Częste wietrzenie sali.

- Wystawka plakatów o czystości.

,

  - Rodzice.

  - Zaproszeni goście.

 

 

Higiena otoczenia.

- Utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

- Porządkowanie miejsca zabaw.

-Odpowiednie zachowanie się na ulicy i w miejscach publicznych.

- Dbanie o czystość otoczenia.

- Sygnalizowanie nauczycielce złego samopoczucia, skaleczenia czy innej dolegliwości.

- Pielęgnowanie roślin.

 

- Dyżury porządkowe.

- Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

- Pogadanki na temat zachowania się w miejscach publicznych

  - Nauczyciel.

 

 

Przedszkolak bezpieczny

na drodze.

- Przestrzeganie zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych.

- Znajomość zasad poruszania się pieszych po drogach.

- Znajomość znaków drogowych.

- Poznanie sygnalizatora świetlnego – rozpoznawanie i nazywanie trzech barw sygnalizatora.

-Uświadomienie niebezpieczeństwa zabaw w miejscach niedozwolonych.

- Rozumienie potrzeby noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach.

-Wzbudzenie zaufania do policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu.

 

- Pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.

- Organizowanie zajęć i spotkań z przedstawicielami Policji.

-  Konkurs plastyczny „Bezpieczny przedszkolak”

  - Nauczyciel.

  - Policja.

 

 

Zdrowie psychiczne

- Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w grupie.

- Wzajemne relacje w grupie rówieśniczej.

- Właściwe komunikowanie się z innymi ludźmi.

- Hałas, a nasze zdrowie.

- Posługiwanie się umiarkowanym głosem.

- Wpływ telewizji i komputera na rozwój dziecka.

- Kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

- Uwrażliwienie na problemy i potrzeby innych kolegów i osób starszych (okazywanie im szacunku, cierpliwości i zainteresowania.

- Umiejętność integracji z niepełnosprawnymi.

- Agresja wśród dzieci.

- Wspólne ustalenie norm i zasad współżycia w grupie.

- Pogadanki, wspólne rozwiązanie problemów.

- Pedagogizacja rodziców na temat „Wpływ telewizji na rozwój dziecka”.

-Rozumienie i nazywanie uczuć własnych i innych ludzi.

- Omawianie kulturalnego zachowania się wobec osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

- Pedagogizacja rodziców na temat „Agresja wśród dzieci”.

-Za zgodą rodziców kierowanie dzieci z problemami do Poradni Psychologiczno – pedagogicznej.

 

  - Nauczyciel.

  - Rodzice

 

 

Praca

 i wypoczynek

- Prawidłowy plan dnia.

- Racjonalne wykorzystanie czasu wolnego.

- Rozumienie znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia oraz potrzeby aktywnego wypoczynku.

- Aktywność ruchowa.

- Ruch i muzyka w życiu człowieka.

 

-Wycieczki i spacery.

-Zabawy na świeżym powietrzu.

-  Nauczyciel

 

 

Bezpieczeństwo

 w życiu codziennym

- Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, zasad poruszania się po nich, uważne chodzenie po schodach, korzystanie z poręczy.

- Sygnalizowanie konieczności oddalenia się z miejsca zabaw czy zajęć.

- Korzystanie ze sprzętu i zabawek zgodnie z zasadami ich użytkowania.

-Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych.

- Bezpieczny wypoczynek podczas ferii i wakacji.

- Przestrzeganie zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.

- Niebezpieczeństwa związane z kontaktowaniem się z nieznajomymi.

- Ostrożność w kontaktach ze zwierzętami.

- Właściwe zachowanie się w sytuacjach zagrożenia życia.

- Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństw wynikających z zabawy zapałkami.

- Znajomość numerów telefonów: Policji , Pogotowia, Straży Pożarnej.

- Pogadanki. Instruktaż podczas zabaw ruchowych.

- Przestrzeganie zasad BHP na zajęciach.

- Wskazanie dzieciom sposobów grzecznej lecz stanowczej odmowy „NIE”.

-Spotkania i pogadanki z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej.

- Konkurs plastyczny „Bawię się bezpiecznie”

-Nauczyciel.

-Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej

-Rodzice

 

 

Zdrowe życie

w rodzinie

- Rodzina i dom jako miejsce łączące mieszkających wspólnie ludzi.

- Okazywanie wzajemnych uczuć.

- Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie.

- Rodzeństwo bez rywalizacji

- Rozmowy.

- Spotkania z rodzicami.

- Integrowanie się z członkami rodzin na uroczystościach przedszkolnych: Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka.

 

  - Nauczyciel.

  - Rodzice.

  - Członkowie rodziny

Zdrowy styl odżywiania

- Rola witamin w rozwoju dziecka.

- Rozumienie racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia.

- Zachęcenie do picia mleka.

 

- Przygotowanie inscenizacji na temat zdrowego odżywiania się- zaprezentowanie jej rodzicom i innym dzieciom.

  - Nauczyciel.

  - Rodzice.

  - Lekarz

Ocena efektów oddziaływania programu

- Stały monitoring zadań.

- Ewaluacja programu zdrowotnego

 

  - Nauczyciel.
Program opracowany przez Radę Pedagogiczną  Przedszkola w Łazach

 

Poprawiony (niedziela, 16 września 2012 11:33)

 
Jesteś naszymgościem